Regulamin

Regulamin Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu

 1. Słownik pojęć

  1. Sprzedawca – Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu, ul. J. Piłsudskiego 67, 50-069 Wrocław, NIP: 896-000-56-21, Regon: 000 27 89 59.
  2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.teatr-capitol.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
  3. Kasa – punkt sprzedaży Towarów i Biletów działający w budynku Sprzedawcy.
  4. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
  5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
  7. Towar – rzecz ruchoma, oferowana do sprzedaży w Sklepie i w kasie.
  8. Bilet - znak legitymacyjny uprawniający do uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Sprzedawcę (Wydarzenie) - oferowany do sprzedaży w Sklepie i w kasie.
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub Biletu na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towaru lub liczbę i rodzaj Biletu oraz Wydarzenie.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów oraz rezerwacji i sprzedaży Biletów, a także ogólnych zasad obowiązujących w Teatrze.
  2. Ceny jednostkowe uwidocznione obok Towarów i Biletów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena obejmująca koszt dostawy i inne ewentualne koszty zamawianego Towaru i Biletu jest podawana przed złożeniem Zamówienia.
  3. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów i Biletów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  4. Kupujący składając zamówienie wyrażają zgodę, aby wszelkie wymagane przepisami prawa zawiadomienia, w szczególności informację o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, potwierdzenia złożenia Zamówienia, oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, były mu dostarczane w formie elektronicznej (PDF).
 3. Składanie Zamówień na zakup Towarów

  1. 1. Składanie Zamówień na zakup Towaru w Sklepie odbywa się a pośrednictwem systemu sprzedaży na www.sklep.teatr-capitol.pl lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@teatr-capitol.pl
  2. 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
  3. 3. Po zakończeniu zakupów w Sklepie, przed złożeniem Zamówienia, Sklep przedstawia podsumowanie zakupów, zawierające wykaz wszystkich wybranych Towarów, cenę jednostkową każdego z nich oraz łączną kwotę do zapłaty za sprzedaż i dostawę zamówionych Towarów.
  4. 4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje: i) automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia wymaganymi przepisami prawa (tj. informacją o której mowa w art. 12 ustawy o której mowa w § 2.4) oraz ii) w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
  5. 5. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jak również anulowanie Zamówienia jest możliwe do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
  6. 6. Dostawa zamówionego Towaru, następuje na adres wskazany w Zamówieniu na terenie RP. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.
  7. 7. Kupujący może odebrać Towar osobiście w Kasie. Informacje o godzinach pracy Kasy oraz o planowanych przerwach w pracy Kasy zamieszczana jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
 4. Rezerwacja i zakup Biletów online

  1. Sprzedawca prowadzi system, umożliwiający sprzedaż Biletów na Wydarzeniee za pośrednictwem internetu. System sprzedaży i rezerwacji internetowej umożliwia jednorazowo zakup lub rezerwację maksymalnie 10 biletów na jedno Wydarzenie.
  2. Bilety zarezerwowane online należy odebrać w ciągu tygodnia od dnia rezerwacji. Rezerwacje nieodebrane w terminie będą anulowane.
  3. Bilety zakupione przez internet, a niewydrukowane przez Kupującego, można odebrać w kasie najpóźniej na pół godziny przed Wydarzeniem okazując potwierdzenie dokonania zakupu.
  4. Zwrot i wymiana biletów możliwe są WYŁĄCZNIE w przypadku odwołania Wydarzenia. Zwrot i wymiana biletów odbywają się po okazaniu paragonu fiskalnego dołączanego do biletów przy sprzedaży lub innego dowodu zakupu. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży Biletów.
  5. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom, rencistom, posiadaczom znaczka OK (Obligacji Kulturalnej). Uprawnienia do korzystania z ulg są sprawdzane przed wejściem na widownię.
  6. Posiadacze karty miejskiej Urbancard z aktywnym statusem Premium mają prawo do zakupu biletów na Wydarzenie repertuarowe Teatru Muzycznego Capitol i Przeglądu Piosenki Aktorskiej z 20% zniżką, za wyjątkiem Wydarzeń gościnnych i premierowych. Regulamin korzystania ze zniżek znajduje się na stronie http://www.wroclaw.pl/urbancard-premium/.
 5. Warunki płatności

  1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za zakup Towarów i Biletów:
   1. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,
   2. kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU.
  2. Płatność za sprzedaż Towarów i Biletów może nastąpić w dniu osobistego odbioru Towaru lub Biletu wyłącznie w przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU płatność następuje bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 6. Dostawa Towarów

  1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
  2. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu Zamówienia.
  3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem operatora pocztowego oraz umożliwia odbiór osobisty w Kasie.
  4. Towar wysyłany jest w terminie 2-3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
  5. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub faktura VAT.
  6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności osoby dostarczającej przesyłkę oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez operatów pocztowego, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych osoby dostarczającej przesyłkę (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji na adres sklep@teatr-capitol.pl.
 7. Odstąpienie od umowy zakupu Towaru w Sklepie

  1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub: a) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części; b) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.
  2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wraz z Towarem.
  3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru lub dostarczenie do Kasy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  5. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Reklamacja

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedanego Towaru.
  2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy (Teatr Muzyczny CAPITOL, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@teatr-capitol.pl.
  3. Składającemu reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.
  4. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.
 9. Gwarancja

  1. W przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem.
  2. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
 10. Ochrona danych osobowych

  1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.
  2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.
  3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
 11. Polityka prywatności

  1. Pliki cookies zwane także ciasteczkami to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
  2. Strona internetowa www.teatr-capitol.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.
  3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.teatr-capitol.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
  4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej www.teatr-capitol.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
  5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.teatr-capitol.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstron z plików cookies w celach wyżej określonych.
 12. Teatralne zasady

  1. Osoby spóźnione na Wydarzenie nie będą wpuszczane na widownię. Osobom spóźnionym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety. W sytuacjach, gdy są wolne miejsca na balkonie widowni, dopuszcza się możliwość wpuszczenia osób spóźnionych na te miejsca, o ile nie zakłóci to przebiegu spektaklu. Decyduje o tym obsługa widowni.
  2. Podczas Wydarzeń obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania oraz używania telefonów komórkowych.
  3. Zabrania się wnoszenia na widownię i spożywania jakiegokolwiek jedzenia oraz napojów. Palenie tytoniu oraz korzystanie z papierosów elektronicznych jest zabronione.
  4. Osoby, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg Wydarzenia, w szczególności osoby pod wpływem alkoholu, zostaną wyproszone z widowni, bez zwrotu pieniędzy za bilety. Jeśli w związku z taką sytuacją konieczne będzie odwołanie Wydarzenia, osoba ta zostanie obciążona kosztami odwołania Wydarzenia.
  5. Dzieci mogą być widzami Wydarzeń wieczornych wyłącznie na odpowiedzialność swoich opiekunów. Jeżeli dziecko swoim zachowaniem zakłóca wystawianie czy oglądanie Wydarzenia, Teatr zastrzega sobie prawo do wyproszenia go z widowni wraz z opiekunem, bez zwrotu pieniędzy za bilety.
  6. Ze względów bezpieczeństwa każdy widz przebywający na widowni musi posiadać ważny bilet, dotyczy to również dzieci bez względu na ich wiek.
  7. W przypadku zgubienia numerka z szatni widz zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30 zł.
  8. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze i obsadzie spektakli bez wcześniejszych zapowiedzi.
 13. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
  3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie
  4. Sklepu w zakładce „Regulamin”.
  5. Sprzedający zastrzega sobie zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmiany Regulaminu następują poprzez opublikowanie nowego brzmienia Regulaminu. Zmiany nie dotyczą tych zamówień, które zostały złożone przed dniem wejścia ich w życie.

TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67
50-019 Wrocław
NIP: 896-000-56-21
Wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, nr RIK 22/94
NR KONTA PKO BP SA 20 1020 5226 0000 6102 0416 3200